Cảnh Giới Tu Luyện Trong Đấu Phá Thương Khung

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Trên Đấu Khí Đại Lục, người tu luyện sẽ dựa vào “Số Lượng Đấu Khí: có thể chứa đựng trong cơ thể, để xác định “Cảnh Giới Đấu Khí” của bản thân mình.

Xem Thêm

Tầng Cảnh Giới Đấu Khí

 1. Đấu Khí: ( Từ 1 – 9 Đoạn Đấu Khí )
 2. Đấu Giả: ( Từ 1 – 9 tinh )
 3. Đấu Sư: ( Từ 1 – 9 tinh )
 4. Đại Đấu Sư: ( Từ 1 – 9 tinh )
 5. Đấu Linh: ( Từ 1 – 9 tinh )
 6. Đấu Vương: ( Từ 1 – 9 tinh )
 7. Đấu Hoàng: ( Từ 1 – 9 tinh )
 8. Đấu Tông: ( Từ 1 – 9 tinh )
 9. Đấu Tôn: Từ 1 – 9 tinh )
 10. Cửu Chuyển Thành Thánh ( Từ 1 – 9 Chuyển )
 11. Bán Thánh: ( Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ )
 12. Đấu Thánh: ( Từ 1 – 9 tinh, mỗi tinh còn chia : Sơ kỳ – Trung Kỳ – Hậu kỳ )
 13. Đấu Đế ( không phân cấp )

• Đấu Khí trong cơ thể chứa được càng nhiều, thì khả năng chiến đấu càng lâu và sử dụng được nhiều loại Đấu Kỹ hơn

• Chênh lệch về Số Lượng Đấu Khí ở mỗi cấp bậc trong cùng 1 Đại Cảnh Giới là khá lớn … Nhưng sự chênh lệch Số Lượng Đấu Khí giữa các Đại Cảnh Giới còn lớn hơn rất nhiều lần

★ Ví dụ :

• Sự chênh lệch ở cùng 1 Đại Cảnh Giới :

 1. Đấu Giả 1 tinh có: 100 điểm Đấu Khí
 2. Đấu Giả 2 tinh có: 200 điểm Đấu Khí
 3. Đấu Giả 3 tinh có: 300 điểm Đấu Khí

• Sự chênh lệch giữa các Đại Cảnh Giới :

 • Đấu Giả 1 tinh có: 100 điểm Đấu Khí
 • Đấu Sư 1 tinh có: 1.000 điểm Đấu Khí
 • Đại Đấu Sư 1 tinh có: 10.000 điểm Đấu Khí

💥 Người tu luyện muốn gia tăng Số Lượng Đấu Khí trong cơ thể có 3 cách :

• Thứ 1: Tu luyện để lên Level
• Thứ 2: Nhờ vào ngoại lực, như là phục dụng đan dược hoặc hấp thụ thiên tài địa bảo
• Thứ 3: Tiếp nhận Đấu Khí được truyền thừa từ người khác

Xem Thêm