Mạnh Xuyên | Tiểu sử nam chính Thương Nguyên Đồ

Thư Viện Anime

Xem Thêm

Mạnh Xuyên (孟川 – Meng Chuan) là nhân vật chính trong Thương Nguyên Đồ do Ngã Cật Tây Hồng Thị sáng tác, là công tử của Mạnh gia, Đông Ninh phủ, Ngô châu, Đại Chu vương triều.

Hiện nay, tu vi của hắn đạt đến Bát Kiếp cảnh, nhục thân đạt đến Ngũ Kiếp cảnh, nguyên thần đạt đến Nguyên Thần bát tầng Độ Kiếp cảnh (Bát Kiếp cảnh).

Kỹ nghệ cảnh giới đạt đến Bát Kiếp cảnh (nắm giữ quy tắc Bát Kiếp cảnh – Thời Không quy tắc và Thập Đại Bản Nguyên quy tắc gồm: Hỗn Độn quy tắc, Vô Lượng quy tắc, Nhân Quả quy tắc, Vật Chất quy tắc, Khai Thiên quy tắc, Luân Hồi quy tắc, Nguyên Điểm quy tắc, Thế Giới quy tắc, Tịch Diệt quy tắc, Hỗn Độn quy tắc).

Vũ khí là lục kiếp cảnh bí bảo Trảm Yêu Đao và lục kiếp cảnh bí bảo Huyết Nhận Bàn.

Xem Thêm

Tổng quan về Mạnh Xuyên

Tên đầy đủ: ⭐Mạnh Xuyên
Tên tiếng Trung: ⭐孟川 – Meng Chuan
Bí danh khác: ⭐A Xuyên
Tuổi: ⭐> 33000 tuổi
Giới tính: ⭐Nam
Tu vi: ⭐Bát Kiếp cảnh
Nhục thân: ⭐Ngũ Kiếp cảnh
Nguyên Thần: ⭐Độ Kiếp cảnh (Bát Kiếp cảnh)
Kỹ nghệ cảnh giới: ⭐Nắm giữ Bát Kiếp cảnh quy tắc – Thời Không quy tắc và Thập Đại Bản Nguyên quy tắc – Hỗn Độn quy tắc, Vô Lượng quy tắc, Nhân Quả quy tắc, Vật Chất quy tắc, Khai Thiên quy tắc, Luân Hồi quy tắc, Nguyên Điểm quy tắc, Thế Giới quy tắc, Tịch Diệt quy tắc, Hỗn Độn quy tắc
Phong hào: ⭐Đông Ninh
Thế lực: ⭐Đông Ninh phủ Mạnh gia, Kính hồ đạo viện, Nguyên Sơ Sơn, Thương Nguyên Giới, Thương Minh, Ma Sơn, Vĩnh hằng lâu, Tinh vân cung, Bạch Điểu quán, Thanh Hỏa Sơn

 

Xem Thêm

Hình tượng nhân vật

Xem Thêm

Bối cảnh

Nhân vật chính của Thương Nguyên Đồ, là công tử của Mạnh gia, phủ Đông Ninh, châu Ngô, Đại Chu vương triều, Thần Nữ Hà Vực, Tam Loan Hà Hệ, Thương Nguyên giới.

Hắn sáu tuổi tu luyện đạt đến Trúc Cơ cảnh, chín tuổi tu luyện đạt đến Nội Luyện cảnh, mười hai tuổi tu luyện đạt đến Tẩy Tủy cảnh, mười lăm tuổi tu luyện đạt đến Thoát Thai cảnh.

Mười sáu tuổi, hắn tu luyện “hội họa kỹ nghệ” đạt đến “nhập đạo vấn tâm”, ngưng luyện “nguyên thần”, không lâu sau ngộ ra “đao thế”.

Mười tám tuổi tu luyện đạt đến “vô lậu cảnh viên mãn”, ngưng kết kim đan thành công, với thành tích đứng đầu khảo hạch bái nhập Nguyên Sơ sơn.

Mười chín tuổi ngộ ra “đao ý”, tu luyện thành công “Tâm Đao thức” trong Tâm Ý Đao.

Hai mươi tuổi, hắn tu luyện “Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể” vượt qua “cửu luyện”, đạt đến viên mãn.

Hiện nay, tu vi của hắn đạt đến “Bát Kiếp cảnh”, nhục thân đạt đến “Ngũ Kiếp cảnh”, nguyên thần đạt đến Nguyên Thần bát tầng “Độ Kiếp cảnh (Bát Kiếp cảnh)”, kỹ nghệ cảnh giới đạt đến “Bát Kiếp cảnh” (nắm giữ quy tắc Bát Kiếp cảnh – Thời Không quy tắc và Thập Đại Bản Nguyên quy tắc – Hỗn Độn quy tắc, Vô Lượng quy tắc, Nhân Quả quy tắc, Vật Chất quy tắc, Khai Thiên quy tắc, Luân Hồi quy tắc, Nguyên Điểm quy tắc, Thế Giới quy tắc, Tịch Diệt quy tắc, Hỗn Độn quy tắc).

Xem Thêm

Nhân vật hình tượng

 • Tên: Mạnh Xuyên
 • Tuổi: Hơn 33000 tuổi
 • Danh Hiệu: Đông Ninh thành chủ
 • Tu Vi: Tu luyện cảnh giới đạt đến Bát Kiếp cảnh, nhục thân đạt đến Ngũ Kiếp cảnh, nguyên thần đạt đến Nguyên Thần bát tầng Độ Kiếp cảnh (Bát Kiếp cảnh)
 • Chức Vụ: Nguyên Sơ sơn đệ nhất tuần tra, Nguyên Sơ sơn chưởng lệnh giả, Bạch Điểu quán đệ tam phân quán phó tuần tra lệnh.
Xem Thêm

Quan hệ nhân mạch

 • Phụ thân: Mạnh Đại Giang
 • Mẫu thân: Bạch Niệm Vân
 • Thê tử: Liễu Thất Nguyệt
 • Nữ nhi: Mạnh Du
 • Nhi tử: Mạnh An
 • Con rể: Dương Thành
 • Ngoại tôn: Dương Nguyên
 • Sư tôn: Tần Ngũ
 • Đồ đệ: Cao Phương, Triệu Hồng Tụ
 • Con dâu: Long hạm
 • Cháu trai: Mạnh Ngự
Xem Thêm

Thế lực

 • Đông Ninh phủ Mạnh gia
 • Kính Hồ Đạo Viện
 • Nguyên Sơ Sơn
 • Thương Nguyên Giới
 • Thương Minh
 • Ma Sơn
 • Vĩnh Hằng Lâu
 • Tinh Vân Cung
 • Bạch Điểu Quán
 • Kiền Nguyên Sơn
Xem Thêm

Năng lực sức mạnh

Xem Thêm

Vũ Khí:

 • Trảm Yêu Đao: Bí bảo lục kiếp cảnh.
 • Huyết Nhận Bàn: Bí bảo lục kiếp cảnh.
Xem Thêm

Bảo Vật:

 • Động Thiên Pháp Châu
 • Hộ Thân Thạch Phù
 • Thiên Lôi Pháp Ấn: Bí bảo kiếp cảnh.
 • Quang Âm Đao: Bí bảo kiếp cảnh.
 • Thanh Vân Thiên: Nguyên bảo.
 • Huyễn Ảnh Chi Diện: Dị bảo.
 • Hư Không Thủ Hoàn
 • Phóng Trục Lao Ngục: Bí bảo kiếp cảnh.
 • Thần Long Lệnh
 • Vạn Hoa Giới: Bí bảo lục kiếp cảnh.
 • Lôi Đình Tinh Thần Tử: Bí bảo ngũ kiếp cảnh.
 • Tù Ma Lao Ngục: Bí bảo ngũ kiếp cảnh.
 • Hư Không Tiểu Na Di Phù
 • Thay Chết Phù
 • Độn Hư Phù
 • Nguyên Sơ Chi Thạch
 • Không Gian Kim Tháp: Bí bảo ngũ kiếp cảnh.
 • Lôi Vực Ấn: Bí bảo ngũ kiếp cảnh.
 • Dạ Vân Y: Bí bảo ngũ kiếp cảnh.
 • Thập Tam Hoàn Vũ Châu: Bí bảo thất kiếp cảnh.
 • Hư Không Na Di Phù
 • Thời Không Truyền Tống Phù
 • Hỗn Độn Châu: Bí bảo thất kiếp cảnh.
 • Vạn Long Trận: Bí bảo lục kiếp cảnh.
 • Tử Lôi Đao: Bí bảo lục kiếp cảnh.
 • Cửu Kiếp Lôi Sa
 • Lôi Trạch Đồ: Bí bảo thất kiếp cảnh.
 • Ngũ Sắc Trụ: Dị bảo.
 • Thiên Phạt Đồ: Bí bảo bát kiếp cảnh.
 • Thời Không Lệnh: Dị bảo.
 • Thập Phương Luân Hồi Trận Đồ: Bí bảo bát kiếp cảnh.
 • Thế Giới Chi Thư
Xem Thêm

Tuyệt Học:

 • Truy Phong Đao
 • Lạc Diệp Đao
 • Lôi Đình Diệt Thế Đao
 • Tâm Ý Đao
 • Thiên Địa Du Long Đao
 • Vô Tận Đao
 • Vân Vụ Long Xà Thân Pháp
 • Vân Vụ Long Xà Đao Pháp
 • Lôi Đình Giới
 • Tam Thế Đao
 • Vô Ngã Vô Tướng Kiếm
 • Tịch Diệt Chi Đao
 • Hư Không Đồ Lục
 • Hỗn Độn Quyền
 • Hỗn Độn Lãnh Địa
 • Vạn Kiếp Hỗn Độn Đại Trận
 • Lục Bút Chi Họa
Xem Thêm

Nguyên Thần Bí Thuật:

 • Tru Thần Thứ
 • Huyễn Thần Dẫn
 • Phân Hồn Ba
 • Đãng Hồn Chung
 • Nguyên Thần Tinh Thần
 • Ma Trùy Cấm Thuật
 • Vĩnh Hằng Chi Lộ
 • Hỗn Độn Lôi Mao
 • Hắc Ám Chi Đồng
 • Hỗn Độn Đại Lực Pháp
 • Phấn Toái Tinh Thần
 • Hỗn Độn Xung Kích
 • Hỗn Độn Chi Lao
 • Thiên Hà
 • Thời Quang Chi Sa
 • Chân Lý Chi Thư
 • Vũ Trụ Diễn Biến
 • Họa Thế Giới
Xem Thêm

Thần Thông:

 • Lôi Đình Thần Nhãn
 • Bất Diệt Thần Giáp
 • Thiên Nộ
 • Chưởng Khống Thiên Địa
 • Lưu Sa
Xem Thêm

Họa Tác:

 • Tuấn Mã Đồ
 • Tam Thu Diệp
 • Chúng Sinh Tướng
 • Hướng Tới Triều Dương
 • Anh Hùng Chinh Tứ Phương
 • Lộ
 • Nhi Nữ Hoan
 • Lôi Đình Thập Ngũ Tướng
 • Kỷ Niệm Tha Nhân
 • Hà Phu Nhân Phong Vương
 • Chấp Tử Chi Thủ, Dữ Tử Giai Lão
 • Cốt Lương
 • Viên Mãn
 • Sinh Mệnh Chi Nhẫn Tính
 • Huyết Mạch Chi Diên Tục
 • Quốc
 • Gia
 • Văn Hóa
 • Xà Phược
Xem Thêm

Kinh lịch nhân sinh

Hiện nội dung Kinh lịch nhân sinh của Mạnh Xuyên

15 tuổi:

 • “Mạnh Xuyên” là đệ tử của Kính Hồ Đạo Viện, Đông Ninh Phủ, Ngô Châu, Đại Chu vương triều, và đã tu luyện đao pháp đỉnh cao “Lạc Diệp Đao” đến cảnh giới đại thành.
 • [27 tháng 2], “Mạnh Xuyên” ngộ ra bí kỹ “Tam Thu Diệp” của “Lạc Diệp Đao” và nâng tầm đao pháp lên “Hợp Nhất Cảnh”. Sau đó, “Mạnh Xuyên” vẽ bức tranh “Tam Thu Diệp”.
 • [12 tháng 5], để tạo dựng Thần Ma Căn Cơ hùng hậu vô song, “Mạnh Xuyên” bắt đầu sử dụng ba loại kỳ trân thiên địa là “Băng Tâm Quả”, “Thần Ma Ngọc Tủy Dịch” và “Tinh Linh Thảo”. Cuối cùng, “Thần Ma Căn Cơ” của “Mạnh Xuyên” đạt đến gấp ba lần người thường cùng cấp độ, khiến cho nhục thân và chân khí của anh ta ở giai đoạn đầu Thoát Thai Cảnh đã có thể sánh ngang với những người đã đạt đến Thoát Thai Cảnh viên mãn.

16 tuổi:

 • “Mạnh Xuyên” cùng “Liễu Thất Nguyệt” và “Yến Tẫn” hành hiệp trượng nghĩa, giải cứu “Hồng Vũ” – chị gái của đứa trẻ “Thiết Sinh” khỏi tay bọn xấu. Trên đường đi, họ chạm trán với kẻ phản bội nhân tộc thuộc “Thiên Yêu Môn”. Sau đó, “Mạnh Xuyên” may mắn trốn thoát nhưng cảm thấy vô cùng uất ức trước kết cục của sự việc.
 • Ngay sau đó, “Mạnh Xuyên” du ngoạn Đông Ninh Phủ thành, quan sát trăm thái nhân sinh, dành hơn bốn tháng để vẽ bức tranh “Chúng Sinh Tướng”, từ đó ngưng tụ thành công “Nguyên Thần”, giúp cảnh giới Nguyên Thần của anh ta đột phá đến “Hiển Hình Cảnh” – tầng thứ nhất của Nguyên Thần. Nhờ sự trợ giúp của Nguyên Thần, “Mạnh Xuyên” đã ngộ ra “Đao Thế” vào đêm ngày thứ hai sau khi ngưng tụ Nguyên Thần thành công.
 • Không lâu sau, “Mạnh Xuyên” tình cờ gặp hai tên cướp Huyết Vân Đạo. Sau khi tiêu diệt chúng, “Mạnh Xuyên” có được mảnh vỡ truyền thừa của “Hắc Thiết Thiên Thư” – “Lôi Đình Diệt Thế Đao” và học được chiêu thức chưa hoàn chỉnh “Ngũ Lôi Giáng Thế” – thức thứ 17 của bộ đao pháp này.

17 tuổi:

 • [Mùng 6 tháng 2], “Mạnh Xuyên” bị ba vị thủ lĩnh của phân đà Đông Ninh, Thiên Yêu Môn phục kích. Sau khi “Mạnh Xuyên” dùng kế tiêu diệt được hai tên, chỉ còn lại “Mộ Dung Du”, thì “Mạnh Tiên Cô” – cô tổ của anh ta kịp thời xuất hiện giải quyết hậu quả.

18 tuổi:

 • [Tháng 2], “Mạnh Xuyên” ngưng kết Kim Đan thành công. Do Đông Ninh Phủ xuất hiện “Thế Giới Nhập Khẩu” mới, quân đội yêu tộc nhân cơ hội này xâm lược. Trên đường “Mạnh Xuyên” chạy đến “Liệt Dương Đạo Viện”“Liễu Thất Nguyệt” thức tỉnh “Phượng Hoàng Huyết Mạch”.
 • Sau khi “Mạnh Xuyên” chém giết ba tên Đại Thống Lĩnh yêu tộc, anh ta bị “Độc Đầm Yêu Vương” – Yêu Vương nhị trọng thiên truy sát và được cha là “Mạnh Đại Giang” cứu thoát. Sau đó, “Mạnh Xuyên” biết được cha mình và cha của “Liễu Thất Nguyệt” – “Liễu Dạ Bạch” đều là cường giả “Đan Vân Cảnh Thần Ma”.
 • Khi “Kiếm Ấn” trên người “Yến Tẫn” được giải trừ phong ấn, hư ảnh của cha anh ta – “An Hải Vương” xuất hiện và dễ dàng tiêu diệt hai tên Yêu Vương, giúp Đông Ninh Phủ thoát khỏi nguy cơ.
 • Sau đó, “Mạnh Xuyên”, “Liễu Thất Nguyệt”, “Yến Tẫn” được cường giả “Nguyên Sơ Sơn” đưa đến “Nguyên Sơ Thành”. “Liễu Thất Nguyệt” gia nhập Nguyên Sơ Sơn trước.
 • “Mạnh Xuyên” dành hơn sáu tháng để vẽ bức tranh “Hướng Tới Triều Dương”, giúp “Nguyên Thần” của anh ta lột xác về lượng.
 • [18 tháng Chạp], đao pháp của “Mạnh Xuyên” đạt đến “Thế Chi Cảnh đỉnh phong”. Sau đó, “Mạnh Xuyên” tham gia khảo hạch nhập môn của Nguyên Sơ Sơn và đạt thành tích đứng đầu, chính thức trở thành đệ tử Nguyên Sơ Sơn, tu luyện “Siêu Phẩm Thần Ma Pháp Môn” – “Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể” và đao pháp “Hắc Thiết Thiên Thư” – “Tâm Ý Đao”.

19 tuổi:

 • [Tháng 6], “Mạnh Xuyên” ngộ ra “Đao Ý” của “Tâm Đao Thức”, đạt đến “Đao Ý Cảnh”. Sau đó, “Mạnh Xuyên” và “Liễu Thất Nguyệt” thổ lộ tình cảm, ước hẹn chung thân.
 • [23 tháng Chạp], “Mạnh Xuyên” tu luyện thành công “Đệ Bát Luyện” của “Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể”.

20 tuổi:

 • [16 tháng 8], “Mạnh Xuyên” tu luyện thành công “Đệ Cửu Luyện” của “Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể”. Sau đó, “Mạnh Xuyên” tiến vào “Thần Ma Huyết Trì”. Trải qua chín tầng thiên lôi rèn luyện thân thể, “Mạnh Xuyên” vượt qua cửa ải sinh tử, đột phá đến “Đan Vân Cảnh”. Sau đó, “Mạnh Xuyên” vẽ tranh cho cha mình – “Mạnh Đại Giang”, giúp “Nguyên Thần” của ông ta lột xác về lượng một lần nữa.

29 tuổi:

 • [Mùa hè], “Mạnh Xuyên” đột phá đến “Đao Hồn Cảnh”. Sau đó, “Mạnh Xuyên” tiếp nhận truyền thừa ý cảnh của “Hắc Thiết Thiên Thư” – “Tâm Ý Đao” và “Thiên Địa Du Long Đao”.
 • [23 tháng 7], “Mạnh Xuyên” đạt đến “Đao Hồn Đại Thành” và đột phá đến “Đại Nhật Cảnh”. “Mạnh Xuyên” và “Liễu Thất Nguyệt” lần lượt vượt qua “Cửu Huyền Động”, sau đó cùng tiến vào “Thần Binh Động Quật” và mỗi người đều có được một món “Thiên Cấp Thần Binh”. “Mạnh Xuyên” đặt tên cho “Thiên Cấp Thần Binh” của mình là “Trảm Yêu Đao”.
 • [21 tháng 10], sau khi mở tiệc chiêu đãi đồng môn, “Mạnh Xuyên” bắt đầu vẽ bức tranh “Anh Hùng Chinh Tứ Phương”. Việc này khiến “Nguyên Thần” của “Mạnh Xuyên” lột xác về chất. Sau đó, “Mạnh Xuyên” tự vấn bản tâm thành công, “Nguyên Thần” đột phá đến “Di Vật Cảnh” – tầng thứ hai của Nguyên Thần.
 • Tần Ngũ Tôn Giả sau khi biết chuyện đã xin ý kiến của Lạc Đường Tôn Giả và cùng bà mở ra “Thương Nguyên Động Thiên” cho “Mạnh Xuyên”. Sau khi tiến vào, “Mạnh Xuyên” có được pháp môn tu luyện của hệ thống tu luyện nhục thân.
 • [15 tháng 11], “Mạnh Xuyên” cùng “Liễu Thất Nguyệt” đến Bắc Hà Quan, cùng đảm nhiệm chức vụ Phó Tướng của Bắc Hà Quan. Đồng thời, “Mạnh Xuyên” còn kiêm nhiệm chức vụ “Tuần Tra”.

30 tuổi:

 • [20 tháng 2], quân đội yêu tộc tấn công Bắc Hà Quan. “Mạnh Xuyên” dựa vào lôi điện之力 tiêu diệt hơn ba vạn tên yêu tộc bình thường, một mình chém giết năm tên Tam Trọng Thiên Yêu Vương, giúp quân đội nhân tộc giành được đại thắng. Nhờ chiến công này, “Mạnh Xuyên” nhận được hơn năm mươi vạn điểm công lao.
 • [Mùng 3 tháng 6], “Mạnh Xuyên” rèn luyện nhục thân thành công đến “Kim Cang Cảnh”. Sau đó, “Mạnh Xuyên” nhiều lần giải cứu các “Phủ Thành” và “Huyện Thành” gần Bắc Hà Quan.
 • [Mùng 5 tháng Chạp], yêu tộc lại tấn công Bắc Hà Quan. “Mạnh Xuyên” một mình chém giết nhiều tên Tam Trọng Thiên Yêu Vương, trong đó có một tên sở hữu “Thần Thông”, lập xuống đại công. Trong vòng một năm sau khi xuống núi, “Mạnh Xuyên” đã tích lũy được hai trăm mười tám vạn điểm công lao.

31 tuổi:

 • [26 tháng Giêng], “Mạnh Xuyên” và “Liễu Thất Nguyệt” thành thân. Mẹ của “Mạnh Xuyên” – “Bạch Niệm Vân” lần đầu tiên xuất hiện và lặng lẽ quan sát họ từ xa.
 • [Tháng 2], “Mạnh Xuyên” vẽ tranh chân dung cho vợ mình – “Liễu Thất Nguyệt”, giúp “Nguyên Thần” của anh ta lột xác về lượng.

32 tuổi:

 • [13 tháng 2], “Mạnh Xuyên” được điều động đến “Giang Châu Thành”. Sau đó, dân chúng ở các “Trung Hình Thành Quan” và “Tiểu Hình Thành Quan” gần đó được lệnh di dời.
 • [19 tháng 3], “Mạnh Xuyên” cùng với hai vị cường giả Đại Nhật Cảnh Thần Ma là “Trương Quân Phong” và “Dương Phương” hợp lực tiêu diệt “Hắc Thủy Cung Chủ” – Tứ Trọng Thiên Yêu thuộc “Thiên Yêu Môn”. Trong lúc chiến đấu, “Mạnh Xuyên” đột phá đến “Đao Hồn đỉnh phong”“Lôi Điện Ma Văn” đạt đến nhị trọng. Sau đó, “Mạnh Xuyên” cùng “Trương Quân Phong” liên tục giải cứu các phủ thành gần Giang Châu Thành.
 • [Mùng 6 tháng 10], việc di dời dân chúng kết thúc. “Mạnh Xuyên” trở về Nguyên Sơ Sơn, tiếp nhận truyền thừa ý cảnh hoàn chỉnh của “Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể” hạ thiên. Lúc này, “Mạnh Xuyên” đã tích lũy được hơn năm triệu điểm công lao. Sau khi được phong tước vị “Đông Ninh Bá”, “Mạnh Xuyên” cùng vợ là “Liễu Thất Nguyệt” đảm nhiệm chức vụ “Tuần Tra”, định cư tại Cố Sơn Phủ, Ngô Châu.

33 tuổi:

 • [Mùng 1 tháng 2], Yêu tộc ẩn nấp trong Đại Chu vương triều tấn công khu vực xung quanh Cố Sơn Phủ. “Mạnh Xuyên” xuất thủ giải vây, chém giết nhiều tên Yêu Vương, lấy được một chiếc “Trữ Vật Bố Đại” từ trên người “Bạch Hồ Yêu Vương” – một Tam Trọng Thiên Yêu Vương sở hữu “Thần Thông”, sau đó tặng cho vợ là “Liễu Thất Nguyệt”.
 • Sau đó, “Mạnh Xuyên” nhiều lần tham gia giải cứu, đồng thời dung hợp tất cả những cảnh tượng mình chứng kiến vào trong tranh. Trong gần một năm vẽ bức “Lộ”, “Mạnh Xuyên” không ngừng tự vấn bản tâm. Cuối cùng, “Nguyên Thần” của anh ta lột xác về lượng, cao tới “tám thước”.

35 tuổi:

 • [Cuối năm], “Liễu Thất Nguyệt” mang thai, được xác định là song thai. “Mạnh Xuyên” vui mừng khôn xiết khi sắp được làm cha.

36 tuổi:

 • [Mùa xuân], “Mạnh Xuyên” vẽ tranh chân dung cho “Liễu Thất Nguyệt” lúc mang thai, tiếp tục tự vấn bản tâm, giúp “Nguyên Thần” lột xác về chất, cao tới “chín thước”. “Nguyên Thần” của “Mạnh Xuyên” đột phá đến “Dạ Du Cảnh” – tầng thứ ba của Nguyên Thần, đồng thời tu luyện thành công “Trừ Thần Thứ” – một loại Nguyên Thần bí thuật.
 • Trong lúc giải cứu An Bình huyện thuộc Đông Ninh phủ, “Mạnh Xuyên” bị “Phục Giác Đại Yêu Vương” – Tứ Trọng Thiên Đại Yêu Vương phục kích. “Mạnh Xuyên” phản sát thành công, thu được rất nhiều bảo vật. Sau đó, anh ta dùng số bảo vật này để đổi lấy công lao và bảo vật khác từ Nguyên Sơ Sơn, sau đó tặng “Phượng Hoàng Vũ” cho “Liễu Thất Nguyệt”.
 • [Mùng 3 tháng 9], “Liễu Thất Nguyệt” sinh hạ long phượng thai, chị gái tên là “Mạnh Du”, em trai tên là “Mạnh An”.

37 tuổi:

 • [Tháng 3], “Mạnh Xuyên” rèn luyện nhục thân thành công đến “Thần Thông Cảnh”, lĩnh ngộ được “Thần Thông”. Khi sử dụng, mi tâm của “Mạnh Xuyên” sẽ xuất hiện một con mắt thần, đây chính là biểu hiện của “Thức Hải Ngoại Hiển”. “Thần Thông” này có thể điều động “Lôi Từ Lĩnh Vực”, chủ yếu dùng để dò xét và tấn công quần thể, phạm vi dò xét dưới lòng đất có bán kính nửa dặm. Vì vậy, “Mạnh Xuyên” đặt tên cho “Thần Thông” này là “Lôi Đình Thần Nhãn”.
 • Sau đó, cha của “Mạnh Xuyên” – “Mạnh Đại Giang” bị vu oan, “Mạnh Xuyên” nhờ Tần Ngũ Tôn Giả điều tra chân tướng, xác định thủ phạm là “Thuần Vu Mục” – một tên Đại Nhật Cảnh Thần Ma đến từ “Hắc Sa Động Thiên”. Trong lúc này, “Mạnh Xuyên” được biết mẹ mình vẫn còn sống, chính là “Bạch Niệm Vân” – Thái Âm Thánh Nữ của “Hắc Sa Động Thiên”.
 • Không lâu sau, “Liễu Thất Nguyệt” ngộ ra “Đạo Chi Cảnh”. Sau đó, do số lượng lớn yêu tộc tràn vào thế giới loài người, các ốc đảo và thôn làng ở khắp nơi đều phải di dời.
 • [19 tháng 7], chiến tranh giữa nhân tộc và yêu tộc bước vào giai đoạn khốc liệt. Trong lúc yêu tộc ráo riết tấn công khắp nơi, “Mạnh Xuyên” và “Liễu Thất Nguyệt” cũng khẩn trương đi giải cứu khắp nơi. Hai người tình cờ gặp “Yến Tận” và những người khác bị yêu tộc phục kích, sau đó ra tay cứu giúp.

38 tuổi:

 • Sau gần một năm “Mạnh Xuyên” tham gia giải cứu, các ốc đảo của loài người đã trở thành lịch sử, dân số ở các huyện thành dần giảm xuống, người dân hoặc phân tán khắp nơi, hoặc di dời đến các thành trì lớn.
 • Trong lúc giải cứu Trấn Dậu huyện thuộc Đông Ninh phủ, “Mạnh Xuyên” và “Liễu Thất Nguyệt” bị “Hắc Nham Đại Yêu Vương” – Tứ Trọng Thiên Đại Yêu Vương – phục kích theo lệnh của “Cửu Uyên Yêu Thánh”.
 • Khi chứng kiến cảnh “Liễu Thất Nguyệt” dùng “Phượng Hoàng Hỏa Diễm” chống lại “Long Thủy Vực”, “Mạnh Xuyên” bỗng nhiên lóe lên linh quang, ngộ ra huyền ảo trong sự biến hóa âm dương của “Tâm Đao Thức”, đạt đến “Đạo Chi Cảnh”.
 • Để cứu “Liễu Thất Nguyệt”, “Mạnh Xuyên” liều lĩnh đột phá đến “Ám Tinh Cảnh”, một mình ngăn cản “Hắc Nham Đại Yêu Vương”. Sau khi “Lữ Việt Vương” đến nơi, “Mạnh Xuyên” cùng ông ta bắt sống “Hắc Nham Đại Yêu Vương”.
 • Sau khi “Mạnh Xuyên” và “Liễu Thất Nguyệt” cùng bái kiến ​​các vị Tôn Giả, “Liễu Thất Nguyệt” bắt đầu bế quan. Sau khi xuất quan, cô cũng đột phá đến “Ám Tinh Cảnh” thành công.
 • [Mùng 3 tháng 9], vợ chồng “Mạnh Xuyên” được phong làm “Đông Ninh Hầu” và “Ninh Nguyệt Hầu”, định cư tại Giang Châu châu thành. “Mạnh Xuyên” đảm nhiệm chức vụ Tuần Tra của sáu châu, “Liễu Thất Nguyệt” trấn giữ Giang Châu châu thành.
 • [Tháng Chạp], “Mạnh Xuyên” bị yêu tộc ám sát bằng cách hạ độc. Vì sự an toàn của con cái, “Mạnh Xuyên” cùng “Liễu Thất Nguyệt” và hai con chuyển ra khỏi Mạnh phủ, đến sống tại một ngôi nhà khác.

48 tuổi:

 • (Thập niên vừa qua là khoảng thời gian “Mạnh Xuyên” luân chuyển nhiệm vụ, giải cứu người dân, đồng thời cũng là khoảng thời gian anh tận tâm dạy dỗ con cái.
 • Hai chị em “Mạnh Du” và “Mạnh An” lần lượt chọn học “Kiếm pháp” và “Thương pháp”, cả hai đều đạt đến cảnh giới “Hợp Nhất” trong võ nghệ.
 • Ngoài ra, họ còn giấu họ thật, vào học tại Thanh Du Đạo Viện.) Do con cái bị bắt, “Mạnh Xuyên” đích thân điều tra.
 • Sau đó, anh phát hiện ra sự việc có uẩn khúc, liền nghiêm tra, bắt giữ các quan chức cấp cao phạm pháp ở Giang Châu.
 • Trong thời gian này, “Mạnh Xuyên” vẽ bức tranh “Nhi Nữ Hoan”, từ đó tự vấn bản tâm, giúp cho Nguyên Thần cảnh giới của anh đột phá đến Nguyên Thần tầng bốn “Phân Thần Cảnh”, đồng thời phong ấn một phần Nguyên Thần vào cơ thể con cái.
 • Sau đó, “Mạnh Xuyên” dùng chiến công để mượn “Động Thiên Pháp Châu” nhằm tu luyện bí thuật rèn luyện thân thể.

49 tuổi:

 • 【Mùng 3 tháng 3】, “Mạnh Xuyên” đã rèn luyện thành công thân thể “Bất Tử Cảnh”, đồng thời thức tỉnh hai loại thần thông mới là “Bất Diệt Thần Giáp” và “Thiên Nộ”.
 • Cùng lúc đó, phạm vi dò xét của thần thông “Lôi Đình Thần Nhãn” của “Mạnh Xuyên” được tăng lên đáng kể, bán kính dò xét dưới lòng đất tăng lên đến ba dặm.
 • “Mạnh Xuyên” dùng bảy trăm triệu chiến công trong tương lai để đổi lấy “Động Thiên Pháp Châu” và “Quay Về Nguyên Khí”, đồng thời nhận được bảo vật hộ mệnh “Hộ Thân Thạch Phù” do Nguyên Sơ Sơn ban tặng.
 • Sau đó, “Mạnh Xuyên” bắt đầu nhận nhiệm vụ thăm dò lòng đất của Đại Chu vương triều, phụ trách tiêu diệt yêu tộc ẩn nấp dưới lòng đất.
 • 【Ngày 12 tháng 6】, theo lời thỉnh cầu của con cái, “Mạnh Xuyên” đưa chúng ra khỏi thành để chứng kiến thế giới thực tại của yêu họa nhân gian.
 • 【Ngày 28 tháng 6】, do con trai “Mạnh An” năm 13 tuổi đã ngộ ra “Thương Thế”, nên “Mạnh Xuyên” đưa con trai lên Nguyên Sơ Sơn.
 • “Mạnh An” lựa chọn tu luyện “Siêu Phẩm Thần Ma Pháp Môn” 《Luân Hồi Thần Thể》 và thương pháp “Hắc Thiết Thiên Thư” 《Luân Hồi》.
 • 【Mùa đông】, Nguyên Sơ Sơn hạ lệnh, giữ lại 61 tòa thành trì trong địa phận Đại Chu vương triều, đồng thời tiến hành mở rộng và di dời dân cư vào trong.

50 tuổi:

 • 【Mùa xuân】, do “Mạnh Xuyên” đã luyện hóa thành công “Quay Về Nguyên Khí”, nên uy lực của “Sát Khí Lĩnh Vực” của anh được tăng cường đáng kể.
 • Sau đó, “Mạnh Xuyên” thử sử dụng “Quay Về Nguyên Khí” dưới lòng đất, phát hiện ra nó có thể dễ dàng tiêu diệt “Hùng Yêu Vương” có thực lực Tứ Trọng Thiên Đại Yêu Vương.
 • Đồng thời, “Mạnh Xuyên” thu được một phần truyền thừa của “Hùng Yêu Đế Quân” từ những vật phẩm mà “Hùng Yêu Vương” để lại.
 • Sau đó, “Mạnh Xuyên” trở về Nguyên Sơ Sơn, dùng truyền thừa của “Hùng Yêu Đế Quân” đổi lấy ba mươi triệu chiến công.
 • Sau khi giao đấu với Nguyên Sơ Sơn chủ, “Mạnh Xuyên” nhận ra bản thân đã sở hữu thực lực tương đương với “Đỉnh Tiêm Phong Vương Thần Ma”, đồng thời được Nguyên Sơ Sơn ban tặng một cỗ thi thể dị tộc dùng để tu luyện thân thể cho Trảm Yêu Đao thôn phệ.
 • Do thân thể của thi thể dị tộc đã đạt đến “Nhập Thánh Cảnh”, nên Trảm Yêu Đao phải mất hơn một tháng mới thôn phệ xong.
 • Sau đó, Trảm Yêu Đao tự sinh phù văn, lột xác thành “Tạo Hóa Thần Binh”.
 • 【Ngày 19 tháng 5】, “Cửu Uyên Yêu Thánh” sau khi khôi phục thực lực Yêu Thánh đã tập kích “Quảng Ngự Quan” của Đại Việt vương triều, tiêu diệt “Quảng Ngự Vương”, đồng thời tiếp ứng hơn sáu trăm Tứ Trọng Thiên Đại Yêu Vương của Yêu giới tiến vào nhân gian.
 • Sau khi biết được tin tức về đội ngũ ẩn nấp, Nguyên Sơ Sơn đã cùng Hắc Sa Động Thiên và Lưỡng Giới Đảo thương nghị.
 • Sau đó, ba đại tông phái đánh thức các Phong Vương Thần Ma đang ngủ say cùng với những lực lượng ẩn giấu khác, đồng thời phân công nhiệm vụ cho họ.
 • Trong lúc đó, hơn một triệu Yêu Vương bình thường tràn vào, hàng trăm Tứ Trọng Thiên Đại Yêu Vương, hai mươi ba Ngũ Trọng Thiên Đại Yêu Vương tấn công nhân gian.
 • “Mạnh Xuyên” phụ trách ứng cứu ba thành tám cửa ải, tiêu diệt mười một Tứ Trọng Thiên Đại Yêu Vương, bắt sống một Ngũ Trọng Thiên Đại Yêu Vương.
 • Sau trận chiến này, nhân tộc đã hy sinh một số Phong Hầu Thần Ma.

51 tuổi:

 • Do con gái “Mạnh Du” 15 tuổi đã ngộ ra “Kiếm Thế”, nên “Mạnh Xuyên” đưa con gái lên Nguyên Sơ Sơn.
 • Sau khi được Nguyên Sơ Sơn triệu tập, “Mạnh Xuyên” cùng với “Chân Vũ Vương”, “An Hải Vương”, “Tiết Phong”, “Diêm Xích Đồng” được các vị Tôn Giả tiết lộ chi tiết về “Khe Hở Thế Giới”.
 • Sau đó, năm người được đưa đến “Khe Hở Thế Giới”.
 • Ban đầu, năm người tự mình tu luyện trong khung cảnh “Thiên Địa Đoạn Liệt”.
 • Trong hơn một tháng tiếp theo, nhóm người này đã thu được rất nhiều bảo vật, trong đó “Thời Không Phù Băng” là quý nhất.
 • Trong khoảng thời gian này, “Chân Vũ Vương” đã dễ dàng tiêu diệt hai “Đỉnh Phong Ngũ Trọng Thiên Đại Yêu Vương”.
 • Nửa năm sau, “Diêm Xích Đồng” và “Tiết Phong” lần lượt đột phá cảnh giới võ nghệ.

52 tuổi:

 • Đến tháng thứ chín ở “Khe Hở Thế Giới”, “Mạnh Xuyên” đã tu luyện đến “Đỉnh Phong Đạo Cảnh”.
 • Sau đó, “Mạnh Xuyên” tự do sáng tác mười lăm bức tranh và đặt tên là “Lôi Đình Thập Ngũ Tướng”.
 • Trong thời gian này, “Nguyên Thần” của “Mạnh Xuyên” đã có sự biến đổi về lượng.
 • Sau đó, “Mạnh Xuyên” phát hiện ra mình đã có nhận thức chính xác về “Bản Chất Lôi Đình” và tài năng võ học về “Lôi Đình Nhất Mạch” đã vượt qua cả “Tuyệt Thế Kỳ Tài”.
 • Sau khi “Bản Nguyên Bảo Vật” của “Khe Hở Thế Giới” xuất hiện, tổng cộng có ba phe tham gia tranh giành.
 • “Mạnh Xuyên” và “An Hải Vương” phối hợp với “Chân Vũ Vương”, bá đạo tiêu diệt “Huyết Tu La”, dễ dàng đánh bại “Hỏa Phụng Đại Yêu Vương”, đoạt được “Bản Nguyên Bảo Vật” và trở về thế giới loài người.
 • Sau khi gặp lại con cái, “Mạnh Xuyên” đến thăm “Yến Tận” và thay “Tiết Phong” tặng bảo vật “Băng Hỏa Liên Hoa” dưới danh nghĩa của mình.
 • Sau đó, “Mạnh Xuyên” xem xét những tuyệt học lợi hại của “Lôi Đình Nhất Mạch” của Nguyên Sơ Sơn, tiếp thu tinh hoa trí tuệ, đặt nền móng vững chắc cho con đường tu luyện sau này.
 • Sau khi tiếp nhận truyền thừa của tất cả các môn tuyệt học, “Mạnh Xuyên” đã dùng chiến công đổi lấy tuyệt học “Phượng Hoàng Ngự Không Quyết” do “Hỏa Phụng Đại Yêu Vương” để lại cho vợ là “Liễu Thất Nguyệt”, sau đó xuống núi, đến Trường Phong thành đoàn tụ với vợ và biết tin Nguyên Sơ Sơn đã xuất hiện một vị Phong Vương Thần Ma mới là “Kiếm Cửu Vương”.
 • “Mạnh Xuyên” lấy “Quang Mang Tướng” của Lôi Đình làm hạch tâm, sáng tạo ra “Vô Tận Đao”.
 • 【Mùa thu】, thế giới loài người xuất hiện thêm một cửa vào thế giới siêu lớn và hai cửa vào thế giới lớn.
 • Sau đó, con trai 16 tuổi “Mạnh An” sau khi vượt qua cửa ải sinh tử đã trở thành Thần Ma.
 • Sau đó, “Mạnh An” tiếp nhận và vượt qua “Luân Hồi Thí Luyện”, nhận được truyền thừa từ chính “Thương Nguyên Tổ Sư”.

53 tuổi:

 • 【Mùng 9 tháng giêng】, người bạn chí cốt “Yến Tận” đột phá đến “Ám Tinh Cảnh”.
 • 【Ngày 13 tháng 4】, vợ “Liễu Thất Nguyệt” được điều động đến trấn thủ Chu An thành, Ngô Châu.
 • Đồng thời, con gái “Mạnh Du” gửi thư hỏi “Mạnh Xuyên” về việc tu luyện liên quan đến Thần Ma thể.
 • Vài ngày sau, yêu tộc tấn công thành, “Liễu Thất Nguyệt” một lần nữa thiêu đốt sinh mệnh để tiến hành Phượng Hoàng Niết Bàn.
 • “Mạnh Xuyên” đã viết thư về việc này (thiêu đốt sinh mệnh hơn ba mươi lăm năm) gửi đến Nguyên Sơ Sơn, sau đó tông môn điều động “Liễu Thất Nguyệt” đến trấn thủ Giang Châu thành.
 • 【Mùng 9 tháng 5】, đại quân yêu tộc bắt đầu săn lùng loài người bên ngoài thành trì.
 • Lúc này, ba đại tông phái phái ra một lượng lớn Thần Ma, Yêu Vương nô bộc xuất chinh, tuần tra thiên hạ, bảo vệ người dân.

55 tuổi:

 • “Mạnh Xuyên” đã hình thành nên “Vân Vụ Long Xà Thân Pháp” lấy “Cửu Thiên Tướng”, “Du Long Tướng”, “Âm Dương Tướng” của Lôi Đình làm hạch tâm, đồng thời từ “Vô Tận Đao” ngộ ra “Điện Quang độn thuật”, giúp cho tốc độ di chuyển của anh đã đạt đến một lần lóe lên là ba mươi dặm.
 • Trong thời gian này, “Hoàng Dao Yêu Thánh” sau khi khôi phục tu vi Ngũ Trọng Thiên Đại Yêu Vương đã mạnh mẽ giết chết Thanh Bình Hầu “Tiết Phong”. Do thực lực của “Hoàng Dao Yêu Thánh” quá mạnh, nên “Mạnh Xuyên” không thể ứng cứu kịp.
 • 【Tháng chạp】, “Mạnh Xuyên” dành hơn nửa tháng để vẽ bức tranh “Kỷ Niệm Bọn Họ”.
 • Sau đó, “Vô Tận Đao” của “Mạnh Xuyên” đã đạt đến “Pháp Vực Cảnh” vào đêm 【26 tháng chạp】, bản thân anh cũng đột phá đến “Vô Gian Cảnh” vào đêm ngày hôm sau.
 • Sau khi giao đấu thử với Lý Quan Tôn Giả, “Mạnh Xuyên” liền đến Nguyên Sơ Sơn để chọn lựa bí bảo.

56 tuổi:

 • Sau ba tháng ẩn cư tu luyện, “Mạnh Xuyên” trở lại Giang Châu thành, phát hiện vợ là “Liễu Thất Nguyệt” đã đạt đến “Pháp Vực Cảnh”.
 • 【Mùa hè】, “Vân Vụ Long Xà Thân Pháp” của “Mạnh Xuyên” đạt đến “Pháp Vực Cảnh”.
 • 【Mùng 3 tháng 7】, cha là “Mạnh Đại Giang” xin được đảm nhiệm chức vụ Tuần Thủ Thần Ma, “Mạnh Xuyên” tặng bảo vật để tiễn biệt.
 • 【Mùng 9 tháng 7】, “Hoàng Dao Yêu Thánh”, “Bắc Giác Yêu Thánh” và “Trường Du Đại Yêu Vương” bố trí “Tam Tuyệt Trận” để mai phục “Mạnh Xuyên”.
 • 【Ngày 12 tháng 8】, “Mạnh Xuyên” rơi vào “Tam Tuyệt Trận”, dễ dàng chống đỡ công kích của yêu tộc, bá đạo tiêu diệt phân thân của “Bắc Giác Yêu Thánh” và “Trường Du Đại Yêu Vương”, sau đó truy sát “Hoàng Dao Yêu Thánh”.
 • “Hoàng Dao Yêu Thánh” bày kế ẩn nấp, nhưng bị Tần Ngũ Tôn Giả đến cứu viện dễ dàng nhìn thấu, cuối cùng bị Tần Ngũ Tôn Giả tiêu diệt.

58 tuổi:

 • Gần một năm rưỡi sau khi “Mạnh Xuyên” bị mai phục, “Thiên Quắc Yêu Thánh” lẻn vào thế giới loài người.
 • 【Tháng 3】, cảnh giới Nguyên Thần của vợ là “Liễu Thất Nguyệt” đột phá đến Nguyên Thần tam tầng “Dạ Du Cảnh”.
 • Sau đó, “Liễu Thất Nguyệt” thành công đột phá đến “Vô Gian Cảnh”, được Nguyên Sơ Sơn ban tặng một bộ Thần Binh cấp Đế Quân (Thần Cung và Túi đựng tên) từng được cường giả mang dòng máu Phượng Hoàng ở ngoại vực sử dụng.
 • Sau đó, “Mạnh Xuyên” vẽ bức tranh “Hạ Phu Nhân Phong Vương” cho vợ là “Liễu Thất Nguyệt”, từ đó tự vấn bản tâm, giúp cho cảnh giới Nguyên Thần của anh đột phá đến Nguyên Thần ngũ tầng “Đoạt Xá Cảnh”.
 • Sau đó, “Mạnh Xuyên” rèn luyện thành công nhục thân “Tích Huyết Cảnh”, đồng thời thức tỉnh thêm hai môn Thần Thông mới là “Chưởng Khống Thiên Địa” và “Lưu Sa”.

59 tuổi:

 • Trong lúc truy sát yêu tộc ở Bắc Hải, “Mạnh Xuyên” bị Hộ Pháp Thần của Thương Hải phái dẫn dụ vào di tích của Thương Hải phái.
 • “Mạnh Xuyên” vượt qua ải quan, chém giết, đoạt được toàn bộ bảo tàng của Thương Hải phái.
 • Đồng thời, “Mạnh Xuyên” còn nhận được truyền thừa Nguyên Thần bí thuật “Nguyên Thần Tinh Thần” của “Phí Vũ Đại Năng”, một vị đại năng Nguyên Thần bát kiếp cảnh.
 • Sau khi lựa chọn một phần bảo vật trong bảo tàng của Thương Hải phái, “Mạnh Xuyên” dâng toàn bộ số còn lại cho Nguyên Sơ Sơn.
 • Ba vị Tôn Giả của Nguyên Sơ Sơn thương nghị, để “Mạnh Xuyên” đảm nhiệm vị trí “Chưởng Lệnh Giả” thứ tư của Nguyên Sơ Sơn thời bấy giờ.
 • Sau khi lĩnh ngộ tuyệt học Lôi Đình Nhất Mạch trong Quần Tinh Lâu, “Mạnh Xuyên” tiếp tục truy sát yêu tộc dưới lòng đất.
 • Trong thời gian này, “Mạnh Xuyên” bị “Thiên Quắc Yêu Thánh” dựa vào liên hệ của Nhân Quả Huyết Chú mà nhận ra thân phận thực sự.
 • Sau đó, “Tinh Hà Đế Quân” thông qua Cửu Nhật tế, thi triển Nhân Quả chú sát lên người “Mạnh Xuyên”, cố gắng tiêu diệt anh nhưng thất bại.
 • “Cửu Uyên Yêu Thánh” đang mai phục trong tầng mây trên bầu trời Giang Châu thành sau khi nhận được tin tức liền toàn lực ra tay với “Mạnh Xuyên”, nhưng cũng không thể giết chết anh.
 • Sau đó, “Cửu Uyên Yêu Thánh” bị Tần Ngũ Tôn Giả và “Mạnh Xuyên” truy sát, cuối cùng phải chạy trốn khỏi Thương Nguyên giới, đi đến ngoại vực.
 • 【Mùng 8 tháng 4】, “Mạnh Xuyên” cùng cha là “Mạnh Đại Giang” đến Hắc Sa Động Thiên đoàn tụ với mẹ là “Bạch Niệm Vân”.
 • Sau đó, cả gia đình cùng nhau trở về Giang Châu thành.
 • 【Mùa đông】, “Mạnh Xuyên” đã quét sạch toàn bộ yêu tộc trên khắp thiên hạ, khiến cho Yêu Vương gần như tuyệt tích, nhân gian dần dần khôi phục lại sự yên bình.

60 tuổi:

 • 【Mùa hè】, do vợ là “Liễu Thất Nguyệt” được điều động đến trấn thủ cửa ải lớn “Phong Tuyết Quan”, nên “Mạnh Xuyên” cũng cùng đi theo.
 • Sau đó vì có nhiệm vụ trong người, “Mạnh Xuyên” một mình đi đến một nơi nào đó trên biển, mai phục yêu tộc.
 • Sau khi ba đại tông phái của loài người thương nghị, quyết định chủ động xuất kích.
 • Sau đó, Nguyên Sơ Sơn phái ra ba đội ngũ, Hắc Sa Động Thiên và Lưỡng Giới đảo mỗi nơi phái ra một đội ngũ, cùng tiến vào Khe Hở Thế Giới tiêu diệt Ngũ Trọng Thiên Đại Yêu Vương.
 • Vì trận đầu tiên đại thắng, nên toàn bộ Ngũ Trọng Thiên Đại Yêu Vương tạm thời lui về Yêu giới.
 • Sau đó, năm đội ngũ Thần Ma bắt đầu chuyên tâm tu luyện.
 • Trong thời gian này, “Mạnh Xuyên” lại một lần nữa vẽ “Lôi Đình Thập Ngũ Tướng”.

63 tuổi:

 • “Vô Tận Đao” của “Mạnh Xuyên” đột phá đến “Pháp Vực Cảnh Đỉnh Phong”.

64 tuổi:

 • Sau ba năm sáu tháng tiến vào Khe Hở Thế Giới, “Vân Vụ Long Xà Thân Pháp” của “Mạnh Xuyên” cũng đột phá đến “Pháp Vực Cảnh Đỉnh Phong”.
 • Ba năm mười một tháng sau khi tiến vào Khe Hở Thế Giới, “Phong Chi Bản Nguyên Bảo Vật” xuất thế.
 • Sau đó, các vị Thần Ma trong đội ngũ Thần Ma của ba đại tông phái lần lượt thi triển thủ đoạn, cố gắng thu lấy “Phong Chi Bản Nguyên Bảo Vật”.
 • Cuối cùng, “Mạnh Xuyên” kỹ cao một bậc, thành công đoạt được “Phong Chi Bản Nguyên Bảo Vật”.
 • Sau khi có được bảo vật, ba đội ngũ Thần Ma của Nguyên Sơ Sơn đi dạo trong Khe Hở Thế Giới năm ngày, nhặt được một ít bảo vật bình thường.
 • Sau đó, ba đội ngũ Thần Ma của Nguyên Sơ Sơn phá vỡ màng thế giới, trở về Nguyên Sơ Sơn, đồng thời giao nộp toàn bộ bảo vật thu được trong Khe Hở Thế Giới cho Lý Quan.
 • Do Đại Chu vương triều xảy ra sự kiện quỷ dị, các vị Tôn Giả để “Mạnh Xuyên” tạm thời ở lại thế giới loài người để giải quyết mối nguy hiểm này.
 • Hơn nửa tháng sau khi “Mạnh Xuyên” tạm thời cư trú tại “Nam Thủy Thành”, anh đã bắt giữ được kẻ chủ mưu, chính là “An Hải Vương” – người có ý thức tà ác sinh ra trong Nguyên Thần.
 • Sau khi các vị Chưởng Lệnh Giả của Nguyên Sơ Sơn thương nghị, họ quyết định trừng phạt nghiêm khắc “An Hải Vương”: Sau khi dùng Tâm Hải Điện xóa bỏ ý thức tà ác mới sinh ra trong Nguyên Thần của hắn, tiến hành cải tạo sinh mệnh khiến Nguyên Thần của hắn hoàn toàn tiêu tan, biến hắn thành Hàn Băng Hộ Vệ, sau khi cải tạo sinh mệnh thành công sẽ đày hắn đến Khe Hở Thế Giới tuần tra chiến đấu.
 • Từ đó về sau, “An Hải Vương” phải tuần tra chiến đấu ở Khe Hở Thế Giới ba trăm năm mới được phép trở về thế giới loài người trước khi thọ nguyên kết thúc.

68 tuổi: Do con trai “Mạnh An” đột phá đến “Ám Tinh Cảnh”, nên “Mạnh Xuyên” từ Khe Hở Thế Giới trở về thế giới loài người.

75 tuổi: Mạnh Xuyên đạt Nguyên Thần lục tầng.

99 tuổi: “Vô Tận Đao” của Mạnh Xuyên đạt đến Động Thiên Cảnh tiền kỳ, Nguyên Thần thất tầng.

139 tuổi: “Vô Tận Đao” của Mạnh Xuyên tăng lên Động Thiên Cảnh hậu kỳ.

183 tuổi: “Vô Tận Đao” của Mạnh Xuyên đạt đến Động Thiên Cảnh viên mãn.

Xem Thêm

Chương xuất hiện tiêu biểu

Các chương truyện Thư Viện Anime tổng hợp dưới đây có sự xuất hiện của Mạnh Xuyên, quý đạo hữu muốn nắm bắt rõ nhân vật Mạnh Xuyên không nên bỏ qua những chương này.

Tiểu thuyết

Chương 1

Anime

Chương 1

Xem Thêm

Ảnh về Mạnh Xuyên

Trên đây là những thông tin chi tiết về “Mạnh Xuyên | Tiểu sử nam chính Thương Nguyên Đồ“, trong thu mục “Nhân Vật“. Hãy theo dõi Thư Viện Anime để đọc thêm nhiều thông tin phim truyện hấp dẫn trong thời gian tới nhé!

Nguồn tham khảo:

Xem Thêm